شکایات و پیگیری

نحوه ثبت شکایت :

چند روش برای ثبت شکایت است که میتوانید با یکی از موارد زیر اقدام کنید.

تماس تلفنی :
  • شما میتوانید به وسیله تماس تلفنی با دفتر فلت رندر شکایات خود را منتقل کنید. توجه فرمایید تماس شما باید در ساعات کاری و اداری مجموعه انتقال داده بشود.
  • 021919035606
  • 02171057323
  • 09190345606
ایمیل یا پست اکترونیکی :

بهترین راه ثبت شکایات شما عزیزان از طریق ایمیل است ، این شکایت مستند بوده و با سرعت بسیار بیشتری به مدیریت انتقال داده خواهد شد. ایمیل فلت رندر جهت ثبت شکایت : Support@FLATRENDER.IR توجه فرمایید موضوع ایمیل را با کلمه شکایت درج کرده و در متن نامه شماره تماس خود و جزاییت را قرار دهی

  • support@FlatRenderBrain.ir