مناسبتی (سنتی و مدرن)

20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
16 ثانیه
1:1
9:16
16:9
10 ثانیه
1:1
9:16
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
9:16
22 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
9:16
شامل 3 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
9:16
29 ثانیه
1:1
9:16
16:9
26 ثانیه
16:9
55 ثانیه
16:9
33 ثانیه
16:9