پروموشن

15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
28 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 5 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
15 ثانیه
1:1
9:16
16:9
شامل 4 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9
20 ثانیه
1:1
9:16
شامل 6 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
9:16
شامل 10 سکانس تغییر پذیر
نامحدود
16:9